آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پائیز

0

پائیز

ابن سیرین می‌گوید: چنانچه در بیداری فصل پاییز باشد، تعبیر فصل پاییزدر خواب، «پادشاه» می‌باشد.اگر در خواب ببینی فصل پاییز است و هوا نامعتدل می‌باشد، طوریکه که از سرما و گرما مردم دچار رنج و ضرر شده‌اند، تعبیرش این است که پادشاه به مردم آنجا رنج و ضرر و زیان می‌رساند.اگر ببینی فصل پائیز است و هوا معتدل می‌باشد و از گل و شکوفه خرم و آباد شده است و به مردم هیچ رنج و ضرری نمی‌رسد، یـعـنـی پادشاه به مردم آنجا خیر و سود و منفعت می‌رساند. اگر در بیداری فصل پاییز باشد و در خواب ببینی پاییز است و آب و هوا معتدل می‌باشد، تعبیرش جاه و عزت و مقام می‌باشد و پادشاه به عموم مردم قوت و یاری می‌رساند و همچنین تعبیرش انصاف پادشاه می‌باشد .

پائیز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم