آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

وزیر

0

وزیر

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر وزیر پادشاه را در خواب خودت ببینی، تعبیرش این است که کسی تو را سرزنش می‌کند و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌و یا کاری انجام می‌دهی که خیلی زود دوباره درست و رو به راه می‌شود .تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی وزیری به تو کلاه و «خلعت» داده است، تعبیرش این است که حاکم و فرمانروای مردم می‌شوی.اگر ببینی وزیر به خانه تو آمده است، یـعـنـی پادشاه باعث غم و اندوه تو می‌شود.اگر ببینی با وزیر غذا می‌خوری، تعبیرش بزرگی و عظمت می‌باشد.اگر ببینی خانۀ وزیر ریخته یا بیمار شده، یا پادشاه او را بر کنار کرده، یا اسبش به او لگد زده یا از پشت حیوان چهارپا افتاده، یـعـنـی وزیر برکنار می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس وزرا را پوشیده‌ای، یـعـنـی مال و اموال خیلی زیادی به دست می‌آوری، ولی مردم تو را سرزنش می‌کنند. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی وزیر پادشاه شده‌ای، تعبیرش کامیابی و بهره‌مندی می‌باشد، ولی اگر آن پادشاه بد باشد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

وزیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم