آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

وزغ

0

وزغ

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی وزغ داری، تعبیرش این است که با مردی زاهد و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.اگر ببینی وزغی را آب گرفته و به روی زمین انداختی، یـعـنـی به شخص زاهدی ظلم و ستم می‌کنی.اگر ببینی وزغ را کشتی و گوشتش را خورده‌ای، یـعـنـی شخص زاهدی را مغلوب می‌کنی.اگر ببینی وزغ تو را گاز گرفته است، یـعـنـی شخص زاهدی به تو ضرر و زیان می‌رساند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی وزغ بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که وارد جائی می‌شوی. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی وزغ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی آن مکان مورد عذاب الهی قرار می‌گیرد.

وزغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم