آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ورود و خروج چیزی از گلو

0

ورود و خروج چیزی از گلو

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زالویی وارد گلوی تو شده است، تعبیرش این است که در خانه خودت دشمن خواهی داشت و به اندازه‌ای که زالو به گلوی تو صدمه زده، آن شخص به تو صدمه خواهد زد (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشه از گلوی تو پایین رفته است، یـعـنـی با مردی حقیر و کوچک مشغول انجام کاری حقیر و کوچک می‌شوی و از آن چیز اندکی بدست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

ورود و خروج چیزی از گلو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم