آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ورود و خروج مار از بدن

0

ورود و خروج مار از بدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا «آلت مردانه» یا مقعد تو ماری بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از آلت مردانه تو مار بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از پیشانی تو مار بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مار وارد «مقعد» تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

ورود و خروج مار از بدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم