آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

واشه

0

واشه

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی واشۀ مطیع و رامی داری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث می‌شود که به جاه و مقام و بزرگی برسی.اگر ببینی واشه از روی دست تو پرید و رفت و فقط طناب آن در دست تو مانده است، یـعـنـی بزرگی تو از بین می‌رود.جابر مغربی می‌گوید: اگر «پادشاه» هستی و در خواب ببینی که واشۀ تو مرده است، یـعـنـی حکومت خود را از دست می‌دهی و یا اگر امیر هستی و این خواب ببینی، یـعـنـی منزلت تو کم می‌شود، یا اگر ثروتمند هستی، یـعـنـی فقیر می‌شوی، یا اگر فقیر هستی، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود(دفع بلا و گرفتاری).

واشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم