آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

هیزم

0

هیزم

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب هیزم تر یا خشک، جنگ و دعوا می‌باشد.اگر در خواب ببینی از صحرا هیزم جمع می‌کنی، تعبیرش این است که بدکردار و سخن‌چین می‌شوی (و هر کار و حالتی که در خواب داشتی را نسبت به این دو صفت مقایسه کن) . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از باغ هیزم جمع می‌کنی، یـعـنـی با رنج و سختی از «پادشاه» سود و منفعتی بدست می‌آوری.

هیزم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم