آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

هویج (زردک،گزر و …)

0

هویج (زردک،گزر و …)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هویج، غم و اندوه می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: دیدن هویجی که با گوشت پخته شده است تعبیر بهتری دارد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هویج داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که دچار غم و اندوهی می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هویجی که شیرین نمی‌باشد غم و اندوه است، ولی اگر شیرین باشد تعبیرش به دست آوردن سود و منفعت همراه با زحمت و سختی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

هویج (زردک،گزر و …)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم