آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

هدهد

0

هدهد

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هدهد، مردی بزرگ و باخیر و منفعت می‌باشد.اگر در خواب ببینی هدهد با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که به مسائل و چیزهایی از امور جهان آگاه می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت هدهد را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال شخصی زیرک مصرف خواهی کرد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای هدهد عبارتند از: ۱– خیر ۲– خوشی ۳– بزرگی ۴– پیروزی و غلبه

هدهد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم