آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نیزه

0

نیزه

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی فقط نیزه داشته و سلاح دیگری نداری، تعبیرش این است که صاحب فرزند یا برادر می‌شوی، ولی اگر سلاح دیگری هم داشته باشی، یـعـنـی حکم و فرمان تو در سرزمین‌ها جاری می‌شود، همچنین اگر ببینی همراه نیزه کوتاه (حربه) سلاح‌های دیگری هم داری و کاملاً مسلح می‌باشی، یـعـنـی بزرگی و جاه و منزلت به دست می‌آوری.اگر ببینی نیزۀ کوتاه در دست داری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی ولی اگر زن نداری یـعـنـی خبری به تو می‌رسد.اگر ببینی «پادشاه» به تو نیزه کوتاه داده است، یـعـنـی پادشاه به تو چیزی می‌دهد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی به زن تو نیزه یا شمشیر داده است، یـعـنـی زن تو فرزند پسر به دنیا می‌آورد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی فقط نیزه داری و سلاح دیگری نداری و آن نیزه شکست، تعبیرش این است که فرزند یا برادر تو از دنیا می‌رود. اگر ببینی نیزۀ کوتاهی که در دست گرفتی شکسته است (مخصوصاًً هنگام جنگ کردن)، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیان می‌رساند.اگر ببینی نیزه تو را برده‌اند، یـعـنـی کار تو آشفته می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را با نیزه زده است، تعبیرش این است که آن شخص به تو آسیب و ضرر و زیان می‌زند، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر بدنَت درد گرفته است، یـعـنـی از حرف‌های او غمگین و ناراحت می‌شوی، ولی اگر درد نگرفته ناراحت نمی‌شوی. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کسی را با نیزه زدی و در بدن او فرو رفت، تعبیرش حرفی زشت می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با عصا یا نیزه یا چوبی که در دست داری از جائی به جای دیگر می‌پری، تعبیرش این است که روی کمک مردی قوی و توانا اعتماد می‌کنی تا به خواسته خودت برسی، و یا اینکه از رنج و نگرانی نجات پیدا می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای نیزه کوتاه (حربه) عبارتند از: ۱– تکبر و خودبینی ۲– حکومت و فرمانروائی ۳– عمر طولانی ۴– پیروزی ۵– ریاست ۶– سود و منفعت

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سرنیزۀ فولادیِ براقی داری، یـعـنـی اگر اهل آن هستی، از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر ببینی سرنیزۀ تو زنگ زده است، یـعـنـی آن سود و منفعت اندک خواهد بود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سرنیزه را بر تن دشمن فرو کردی و او را بر زمین افکندی، یـعـنـی با حجت و دلیل بر دشمن غلبه می‌کنی و او را شکست می‌دهی. اگر ببینی سرنیزه تو شکسته یا آن را از دست داده‌ای تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سرنیزه عبارتند از: ۱– حجت و دلیل ۲– حکومت و فرمانروائی ۳– عمر طولانی ۴– پیروز شدن بر دشمن ۵– ریاست ۶– سود و منفعت به اندازۀ قیمت و ارزش سرنیزه‌ای که دیده‌ای.

نیزه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم