آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نگهبانی و حراست

0

نگهبانی و حراست

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب نگهبان، کسی است که قدر و منزلت و احترام و حاکمیت دارد و مراقب کارها و متوجه و نگران مردم می‌باشد.اگر در خواب ببینی از اهل و نزدیکان به درستی نگهبانی و حراست می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت در دنیا و آخرت می‌باشد.اگر ببینی از افراد درستکار و پرهیزکار نگهبانی و حراست می‌کنی، یـعـنـی از آن‌ها به تو خیر و منفعت دینی می‌رسد.اگر ببینی در سرای «پادشاه» نگهبانی می‌کنی، یـعـنـی پادشاه به تو خیر و منفعت می‌رساند، اگر بازرگان باشی و این را در خواب ببینی تعبیرش این است که در تجارت به سود و منفعت بسیاری می‌رسی .

نگهبانی و حراست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم