آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نگاه در آیینه

0

نگاه در آیینه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در آیینه نقره‌ای نگاه می‌کنی، تعبیرش این است که از احترام و جاه و مقامی که در آن هستی به تو کراهت و ناخوشایندی و ناراحتی می‌رسد(زیرا تعبیرکنندگان آیینه نقره‌ای را ناخوشایند و مکروه می‌دانند).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند در آیینه آهنی نگاه می‌کند، یـعـنـی اگر زن او حامله است پسری به دنیا می‌آورد که همه خصوصیاتش شبیه پدر می‌باشد، ولی اگر زن حامله در خواب دید که در آیینه آهنی نگاه می‌کند، یـعـنـی دختری به دنیا می‌آورد که همه خصوصیاتش شبیه مادر می‌باشد، ولی اگر زن حامله نباشد، یـعـنـی شوهرش او را طلاق داده و با کس دیگری ازدواج می‌کند، و او هم با مرد دیگری ازدواج می‌کند، و اگر پسر ببیند در آیینه نگاه می‌کند، یـعـنـی دارای برادر شده و اگر دختر این خواب را ببیند، دارای خواهر می‌شود و اگر «پادشاه» یا مقام و مسئول کاری این خواب را ببیند، از کار بر کنار شده و کس دیگری جای او قرار می‌گیرد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرد غریبه‌ای به تو آیینه داده است و در آن نگاه کرده‌ای، یـعـنـی با دیدن دوستی که مدتی غائب بوده است، شاد و خوشحال می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب چهرۀ خودت را در آیینه یا آب خوب و نیکو ببینی، یا اینکه کسی به تو بگوید چهره‌ات خوب و نیک می‌باشد، یـعـنـی کار تو خوب و نیک می‌شود . 

نگاه در آیینه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم