آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دندان – نوع دندان

0

نوع دندان

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دندان‌های ردیف بالا به جنس مذکر و مرد، وردیف پائین به جنس مونث و زن مربوط می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دندان‌های جلو، مربوط به فرزندان و خواهران و برادران می‌شود، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش به فرزندان و خواهران و برادران یا پدر و مادر مربوط می‌شود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دندان‌های جلو و دندان‌هایی که درطرف راست می‌باشد تعبیرش به پدر و بستگان پدر مربوط می‌شود ‌‌‌‌‌ و دندان‌هائی که در طرف چپ می‌باشد تعبیرش به مادر و بستگان مادر مربوط می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دندان‌های کنار دندان جلو به عمو و فرزندانش مربوط می‌شود.تعبیر دندان‌های نیش به بزرگتر فامیل مربوط می‌شود.تعبیر سایر دندان‌های کنار دندان‌های نیش، به خاله‌ها و فرزندانش مربوط می‌شود.و تعبیر دندان‌های عقب به بستگانش دور مربوط می‌شود.

نوع دندان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم