آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نوع جوراب

0

نوع جوراب

● ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جوراب پشمی یا جورابی که طرح و نقش دارد پوشیده‌ای، تعبیرش این است که «کنیزک» زیبایی به دست می‌آوری یا با زن زیبایی ازدواج می‌کنی .

● ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوراب نو نخی یا ابریشمی پوشیده‌ای، یـعـنـی خدمتکار با اصل و نسبی خواهی داشت که از او بهره‌مند می‌شوی.

● ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جوراب تو از پوست جانوری می‌باشد، با توجه به نوع پوست تعبیر آن به این صورت است: پوست شتر: خدمتکار تو بلندهمت و اصیل خواهد بود، پوست گوسفند: خدمتکار تو از مردم عادی خواهد بود، پوست اسب: خدمتکار تو اصالتاً از بزرگان و روسا و سپاهیان خواهد بود، پوست شکار: خدمتکار تو از مردم بیابان‌نشین خواهد بود.

● ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوراب زرد پوشیده‌ای، یـعـنـی صاحب خدمتکاری می‌شوی که مثل آدم‌های مریض، رنگ پریده و زرد است.

● ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوراب قرمز پوشیده‌ای، یـعـنـی صاحب خدمتکار بی‌شرم و حیائی می‌شوی.

● ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوراب سیاه پوشیده‌ای، یـعـنـی اگر انسان درستکاری هستی، تعبیرش خوب است، ولی اگر درستکار نیستی، تعبیرش نیز بد می‌باشد.

نوع جوراب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم