آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نوشتن

0

نوشتن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با رنگ قرمز می‌نویسی، تعبیرش این است که به عیش و عشرت دنیوی مشغول می‌شوی.اگر ببینی با رنگ سبز می‌نویسی، یـعـنـی خوشنام می‌شوی.اگر ببینی با استفاده از طلا یا نقره چیزی نوشته‌ای [خود نوشته‌های تو از طلا و نقره است]، یـعـنـی از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد.اگر ببینی با رنگ زرد می‌نویسی، تعبیرش بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شعر و افسانه می‌نویسی، تعبیرش این است که آخرت را کنار می‌گذاری و به کارهای دنیوی مشغول می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

ابن سیرین می‌گوید: اگر عالمی در خواب ببیند که نویسندگی می‌کند، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای نویسندگی عبارتند از: ۱– خیر و نیکی۲– مال و منفعت ۳– چیزی که با حیله و فریب به دست می‌آید ۴– برکنار شدن از کاری

نوشتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم