آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نمایش شب‌بازی

0

نمایش شب‌بازی

منظور از شب‌بازی نمایش‌هایی است که با نشان دادن سایه‌ها بروی پرده انجام می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر شب‌بازی، لهو و خوش‌گذرانی و محال و دروغ می‌باشد.اگر ببینی شب‌بازی می‌کنی، یـعـنـی فریفته باطل می‌شوی .اگر ببینی با سازهای بربط و نِی شب‌بازی می‌کنی، تعبیرش غم و اندوه و نگرانی می‌باشد.

نمایش شب‌بازی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم