آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نقره

0

نقره

همچنین به تعبیر چیزی که از نقره بوده است مراجعه شود.

ابن سیرین می‌گوید: بسیاری از مردم وقتی که در خوابشان نقره می‌بینند، در بیداری نیز نقره به دست می‌آورند و تعبیرش برای بسیاری دیگر این است که در بیداری دچار زحمت می‌شوند (دلیل این اختلاف تعبیرها نیز به خاطر طبع و سرشت متفاوت انسان‌ها با یکدیگر است).ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب نقره سالم، خبری راست و درست می‌باشد، ولی تعبیر نقره شکسته، خبر دروغ است.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب معدن نقره ببینی، تعبیرش این است که با دختری بزرگ و با مقام و منزلت ازدواج می‌کنی، ولی اندوهگین و ناراحت خواهی شد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی معدن نقره پیدا کرده‌ای یـعـنـی با زنی زیبا ازدواج می‌کنی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نقره از معدن به دست آورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو از نقره یا طلا می‌باشد، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کیف تو نقره وجود دارد، تعبیرش این است که چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی یک “دِرهم” نقره داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از مغازه نقره می‌خری، یـعـنـی در شهر خودت با زنی ازدواج می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نقره‌های بی‌اندازه‌ای به دست آورده‌ای، یـعـنـی گنج پیدا می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طلا و نقره در یک جا کنار هم جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر ریم و چرک و کثیفی آهن و نقره و قلع و نظایر آن، غم و اندوه می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای) (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای نقره عبارتند از: ۱– زن ۲– فرزند ۳– مال ۴– معاش و معیشت.

نقره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم