آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نقاشی و نگارگری

0

نقاشی و نگارگری

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب نقاشی کردن، چیزی باطل یا کاری باطل می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی اَنتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ _ این تصویرها چیست که به عبادت آن‌ها کمر بسته‌اید؟ (انبیاء، ۵۲). جابر مغربی می‌گوید: در تعبیر دیدن نقاش هیچ خیری وجود ندارد.اگر در خواب ببینی شکل آدم یا چیز دیگری می‌کشی، تعبیرش این است که اعتقادات مذهبی تو بد و نادرست می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شکل جانور می‌کشی، یـعـنـی نسبت به خداوند حرف‌های دروغ می‌گویی و به خداوند دروغ می‌بندی .اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی بروی هر دو دست خودت با خضاب نقش و نگار می‌کشی، یـعـنـی بر دوستانت مکر و حیله ترتیب می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی هر دو دست و پایت خود را با خضاب نقش و نگار کشیده‌ای، یـعـنـی در کسب و کار خودت حیله و نیرنگ به کار می‌بری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بروی سقف یا دیوار خانه نقش و نگار می‌کشی، یـعـنـی به دنیا مغرور می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آستانۀ خانه‌ات رنگارنگ است و نقش و نگار دارد، یـعـنـی به زیور و آرایش دنیوی و مادی می‌پردازی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با شنگرف [نوعی رنگ] نقاشی می‌کشی، یـعـنـی فریفتۀ کارهای بیهوده و باطل می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای نگارگری و کشیدن نقش و نگار عبارتند از: ۱– آرایش و زینت دنیا ۲– کار باطل ۳– فریب ۴– دروغ.

نقاشی و نگارگری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم