آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نفت

0

نفت

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی به خودت نفت مالیده‌ای، تعبیرش این است که با زنی بدکردار آمیزش می‌کنی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: چیز حرام مصرف می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خم نفت [ یا احتمالاًً امروزه بشکه نفت و…]، مردی پست و چرکین و کثیف می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای نفت عبارتند از: ۱– زنی بدکردار ۲– مردی سخن‌چین ۳– مال حرام.

نفت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم