آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نعل

0

نعل

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نعل اسب داری، تعبیرش این است که از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد .اگر ببینی نعل قاطر داری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.اگر ببینی نعل خر داری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی نعلبندی حیوانات چهارپا را انجام می‌دهی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی.

نعل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم