آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نردبان

0

نردبان

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر انسان‌های درستکار در خواب خودشان نردبان ببینند، تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد، ولی تعبیرش برای انسان‌های «فاسق» نفاق و دوروئی می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از نردبان بالا می‌روی، تعبیرش بزرگی و سود و منفعت می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش این است که در دین، شرافت و احترام به دست می‌آوری، مخصوصاً اینکه نردبان تو خشتی باشد.تعبیر بالا رفتن از نردبان با توجه به جنس آن به شرح زیر است:

چوب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از نردبان چوبی بالا می‌روی، تعبیرش ضعف دین و ایمان تو می‌باشد .

سنگ یا آهن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از نردبانی که از سنگ و آهن است بالا می‌روی، یـعـنـی قوت و نیرو به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نردبانی از جنس آهن درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش قوت و نیرو می‌باشد.

سنگ یا گچ: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از نردبانی که از گچ و سنگ است بالا می‌روی، یـعـنـی در دینداری تو ایراد و اشکالی وجود دارد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در دنیا به شرافت و بزرگی می‌رسی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نردبانی را با استفاده از گچ درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، یـعـنـی خیلی زود به خواسته‌ات می‌رسی.

مس و برنج: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نردبانی از جنس مس و برنج درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش نرسیدن به خواسته و ناکامی می‌باشد.

خشتی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از نردبان خشتی بالا می‌روی، یـعـنـی در دنیا قدر و منزلت و احترام به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش صلاح و درستی کار تو می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نردبانی از خشت درست کرده‌ای و با استفاده از آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش بهتر از نردبان گچی است که گفته شد. 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از نردبان پائین آمده‌ای، تعبیرش از دست دادن جاه و بزرگی و ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از نردبان خشتی پایین آمده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار اشکال و خلل می‌شود،‌‌‌‌‌ یا اگر نردبان از سنگ و گچ باشد، یـعـنـی دینداری تو ظاهری و با نفاق و دوروئی می‌باشد

نردبان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم