آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نان

0

نان

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب هیچ چیز بهتر از نان نمی‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر خواب نان این است که به قدر و قیمت نان، ده الی هزار “دِرهم” به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر سیر بودن از نان بهتر از گرسنگی می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب نان جو، زهد و پرهیزکاری می‌باشد.تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می‌باشد.تعبیر نان عدس و باقلا و نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).تعبیر نان گاورس، پرهیزکاری و تنگنا و مضیقه در زندگانی و معاش و معیشت می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می‌خورند، یـعـنـی در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می‌آید و مردم در کسب معاش و تامین مایحتاج زندگانی ناتوان می‌شوند.تعبیرگری می‌گوید: تعبیر نان‌های تمیز، خرمی و نشاط می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر نان گرم معاش و معیشت و نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی تعبیر نان خشک برخلاف آن است، تعبیرگری نیز می‌گوید: تعبیر نان ناخوشایند، معاش و معیشت نامناسب و ناخوشایند می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر ترید، غم و اندوه و نگرانی است.اگر ببینی ترید می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تنور نان می‌پزی، تعبیرش این است که به اندازه نان‌هایی که پخته‌ای روزی حلال به دست می‌آوری و کار تو بهتر می‌شود.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نان خریدی و به خانه بردی، تعبیرش روزی حلال و فراوانی مال و اموال می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی دو یا سه عدد نان به دست آورده‌ای، یـعـنـی از غم و ناراحتی خلاص می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر «پادشاه» در خواب ببیند که یک عدد نان دارد، یـعـنـی ملک و حکومت او گسترده‌تر می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در «خوان» تو نان می‌باشد و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن غنیمت به دست می‌آوری. اگر ببینی سفره‌ای پر از غذا و نان داری، یـعـنـی از«کنیزک» به تو سود و منفعت می‌رسد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به کسی نان داده‌ای، یـعـنـی باعث آسایش و راحتی او می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به سگ نان می‌دهی، یـعـنـی رزق و روزی تو گسترده می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جلوی درِ خانه‌ها نان گدائی می‌کنی، یـعـنـی خیر و سود و منفعت به تو می‌رسد. ‌‌‌‌‌ اگر ببینی از جلوی درها گدائی می‌کنی ولی چیزی نمی‌دهند، یـعـنـی کارهای تو گره خورده و متوقف می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نان و پنیر می‌خوری، یـعـنـی در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار بیماری می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زیتون تلخ و شور را با نان می‌خوری، یـعـنـی با رنج و سختی به مقداری سود و منفعت اندک می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی هنگام نان خوردن سکسکه کرده‌ای، یـعـنـی بیمار می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نان‌های زیادی داشته‌ای ولی چیزی نخوردی، یـعـنـی دچار غم و اندوهی می‌شوی. اگر ببینی نمی‌توانی نان بخوری، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از «فرج» او نان بیرون آمده است، یـعـنـی فقیر و درمانده می‌شود، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از «آلت مردی» او نان بیرون آمده است، یـعـنـی فقیر و بیچاره می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای نان عبارتند از: ۱– زندگانی و معیشت خوب و خوش۲– مال حلال ۳– حکومت ۴– خیر و برکت.

نان 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم