آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نامه

0

نامه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی نامۀ سربسته داری، تعبیرش این است که حرفی پنهانی را می‌شنوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که خبری به تو می‌رسد، ابن سیرین می‌گوید: ولی اگر ببینی نامۀ بازی داری، یـعـنـی حرف فاش و آشکاری را می‌شنوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نامه‌ای را باز کرده‌ای، یـعـنـی بی‌غم و اندوه می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در نامه سخن خوب و خیری نوشته شده است، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی اگر سخن بد و شری نوشته شده است، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده نمی‌شود و کار تو به نتیجه نمی‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی «پادشاه» نامه‌ای به تو داده و در آن سخنان خوشایندی نوشته است، تعبیرش راحتی و آسایش و نشاط می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی اگر سخنانش ناخوشایند باشد، تعبیرش ترس و بیم و خطر است.اگر ببینی شخص بزرگ و زاهد و پرهیزکاری به تو نامه‌ای داده است، یـعـنـی آن شخص تو را پند و اندرزی می‌دهد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی اسرافیل به تو نامۀ مهر شده‌ای داده است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.اگر شخص بیسوادی ببیند بعد از باز کردن نامه، آن را خوانده‌ است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آورد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش این است که به زودی از دنیا می‌رود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِقْرَاْ کَتَابَکَ کَفَى بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیبًا _ و به او خطاب رسد که تو خود کتاب اعمالت را بخوان و بنگر تا در دنیا چه کرده‌ای که تو خود تنها برای رسیدگی به حساب خویش ‍ کافی هستی (اسرا-۱۴ ).ابن سیرین می‌گوید: اگر شخص درستکاری هستی و در خواب ببینی نامۀ شخصی بزرگ و رئیس را برایش می‌نویسی، تعبیرش خیر و منفعت می‌باشد، ولی اگر «فاسق» هستی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی.

نامه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم