آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ناله مرده از درد

0

ناله مرده از درد

ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که ناله و زاری می‌کند، یـعـنـی آن مرده در زمان حیاتش در دنیا بدکردار بوده است، بطوریکه اگر ببینی ازسردرد ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در زمان حیاتش در دنیا با مردم به تکبر رفتار می‌کرده است،‌‌‌‌‌ یا اگر از درد دندان ناله می‌کند، یـعـنـی در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است،‌‌‌‌‌ یا اگر از درد شکم ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است، جابر مغربی می‌گوید: اگر از درد پشت ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در دنیا خیلی زنا می‌کرده و به پدر و بستگانش بدی می‌نموده.

ناله مرده از درد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم