آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

میوه‌های ترش

0

میوه‌های ترش

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر میوه‌های ترش، غم و اندوه است، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر چیزهای ترش، مخصوصاً میوه‌های ترش غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد [البته نه همۀ میوه‌های ترش، زیرا در قسمت نارنج می‌بینیم که با وجود ترش بودن، تعبیرهای خوبی دارد].ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوردن گلابی ترش و ناخوشایند، غم و اندوه است.اگر ببینی زردآلوی ترش می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و مصیبت می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سیب ترش می‌خوری، یـعـنـی خبر ناخوشایندی می‌شنوی. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری می‌باشد.تعبیر انار ترش، غم و اندوه است، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر خوردن انار ترش، غم و اندوه است، جابر مغربی می‌گوید: چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می‌خوری، تعبیرش بد است.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر غذاهایی که برای افراد مریض تهیه می‌شوند (در صورتی که ترش نبوده و بدون چربی باشند) سود و منفعت است،‌‌‌‌‌ ولی اگر ترش و ناخوشایند باشند، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.اگر ببینی سکنجبین ترش می‌خوری، یـعـنـی مال و روزی خود را با غم و اندوه به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر شخص بیماری در خواب سکنجبین ترش ببیند، یـعـنـی بیماری او طولانی می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).تعبیر دیدن دانه‌های ترش و ناخوشایند، غم و اندوه و یا نگرانی است، مخصوصاًً اگر ببینی از آن‌ها می‌خوری، که در اینصورت دچار غم و اندوه بیشتری می‌شوی.

میوه‌های ترش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم