آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

میمون

0

میمون

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب میمون، دشمنی فریبنده و ملعون می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب میمون ماده، زن مفسد و جادوگر می‌باشد. 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی میمون را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی گرفتار بیماری و عیب و نقصی می‌شوی، ولی زود بهبود پیدا خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی میمون تو را گاز گرفته است، یـعـنـی یا بیمار می‌شوی یا اینکه زنت به تو فحش و ناسزا می‌گوید.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با میمون جنگ و دعوا کرده‌ای و بر تو پیروز شده است، یـعـنـی بطوری بیمار خواهی شد که بهبود پیدا نمی‌کنی یا بدن تو دچار عیبی می‌شود که اصلاح نخواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو میمونی بخشیده است، تعبیرش این است که کسی دشمنی خودش را به تو نشان می‌دهد (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی میمونی [با توجه به تعبیر قبلی، میمون ماده] وارد خانه شده است، یـعـنـی تو را جادو می‌کنند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت میمون را خورده‌ای، یـعـنـی دچار رنج و عیب و ناخوشی می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوار میمون رام و فرمانبرداری شده‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه پیدا می‌کنی و او را شکست می‌دهی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی میمون سوار اسب شده است، یـعـنـی مرد یهودیی با زنت فساد می‌کند.اگر ببینی میمون با تو حرف می‌زند، یـعـنـی زن با تو به گستاخی حرف می‌زند.

میمون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم