آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

میخ

0

میخ

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب میخ، برادر می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی میخ از فلز مس یا فلز برنج می‌باشد، تعبیرش بد است.اگر ببینی میخ آهنی داری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که به خاطر او بزرگی و عظمت به دست می‌آوری .اگر ببینی جنس میخ از استخوان می‌باشد، تعبیرش قوت و نیرو است. 

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی میخ به دیوار زده‌ای، تعبیرش این است که در آنجا مانع برادر تو شده و او را بازدارند، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی میخ را به دیوار یا ستونی زده‌ای، یـعـنـی با شخصی منافق و دورو دوستی می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی میخ را به زمین زده‌ای، یـعـنـی از طریق کسب و کار خودت ثروتمند می‌شوی.تعبیر میخی که در چیزی فرو رفته است، شرف و بزرگی در دنیا و آخرت می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی میخ را به ریسمان بسته‌ای، تعبیرش این است که برادرت به مردی می‌پیوندد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای میخ عبارتند از: ۱– برادر ۲– فرزند ۳– دوست ۴– ازدواج با زن. 

میخ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم