آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مُشک

0

مُشک

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مشک داری، تعبیرش این است که مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نافه‌ای مشک بیرون آورده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی، یا اگر عالم و دانشمند هستی و این خواب را ببینی، عمل تو به دانسته‌هایت زیادتر می‌شود، یا چنانچه بازرگان هستی، مال و اموال تو بیشتر خواهد شد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به خودت مشک مالیده‌ای، یـعـنـی به مردم احسان و نیکی می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از تو بوی مشک به مشام می‌رسد، یـعـنـی «کنیزک»مهربانی را دوست خواهی داشت.تعبیرگری می‌گوید: اگر بینی مشک میسائی، یـعـنـی به کسی خوبی و نیکی می‌کنی که قدر آن را نمی‌داند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مشک عبارتند از: ۱– زن ۲– زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش ۳– کنیزک ۴– مال و اموال ۵– سخن خوشایند

مُشک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم