آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مو – زدن مو

0

زدن مو

ساق: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موهای ساق را زده‌ای، تعبیرش این است که بدهی تو پرداخت می‌شود .

ساعد: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موی ساعد خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت شده و از غم و اندوه رها می‌شوی.

زیر بغل و اطراف عورت: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موی زیر بغل یا موی اطراف عورت خودت را با تیغ زده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت می‌رسی، ولی نتراشیدن آن‌ها تعبیرش ناجوانمردی و بی‌مروتی است.

شکم: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موهای شکم خودت را تراشیده‌ای، یـعـنـی بدهی خود را پرداخت می‌کنی.

سینه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی موهای سینه را تراشیده‌ای، یـعـنـی قرض خود را پرداخت می‌کنی.

پشت گردن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت می‌شود.

سر: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که موی سر خودش را تراشیده است، یـعـنـی دین و ایمان او دچار اشکال و نقص می‌شود . اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زنی در خواب سر خود را تراشیده ببیند، یـعـنـی شوهرش از دنیا می‌رود. حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: اگر امیر و فرماندهی در خواب ببیند که موی سرش را تراشیده است، یـعـنـی برکنار می‌شود. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی هنگام حج، کسی موی سر تو را در حرم مکه تراشیده است، یـعـنـی اگر بدهکار هستی، بدهی تو پرداخت می‌شود، و یا اگر غمگین هستی، شاد و خوشحال خواهی شد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در مراسم حج، سر خود را تراشیده‌ای، تعبیرش صلاح و درستی دین و کفاره گناهان تو می‌باشد. اگر ببینی موی سر خود را با تیغ یا با موبر و واجبی[مادۀ برطرف کردن مو] زده‌ای، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر مردی ببیند موی سر خود را تراشیده است، یـعـنـی از غم و اندوه در امان می‌ماند یا اگر بدهکار باشد، بدهی خود را پرداخت می‌کند.

تعبیرهای کلی: جابر مغربی می‌گوید: اگر شخص ثروتمندی در خواب ببیند که موی بدن خود را تراشیده، یـعـنـی فقیر می‌شود، ولی اگر این خواب را شخص فقیری ببیند، یـعـنـی ثروتمند می‌شود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با استفاده از واجبی و موبر موی بدنت را زده‌ای، یـعـنـی اگر صاحب مال و دارائی می‌باشی به اندازه موهایی که زده‌ای به تو مال و اموالی می‌رسد، و اگر غمگین و ناراحت هستی، از غم و ناراحتی نجات پیدا می‌کنی، و اگر بدهکار باشی بدهی خود را پرداخت خواهی کرد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تراشیدن مو عبارتند از: ۱– به جا آوردن حج ۲– مسافرت ۳– عزت و مقام ۴– امنیت ۵– کامیابی و بهره‌مندی.

زدن مو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم