آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

موم

0

موم

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر موم زرد رنگ بیماری می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی تعبیر سایر مومها به هر رنگی که باشند مال و نعمت است،‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌اما اگر سفید هستند تعبیرشان بهتر می‌باشد.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی لباس خودت یا لباس اهل و نزدیکان خودت را مومی کرده‌ای، یـعـنـی با دوست یا بستگان درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به مردم موم می‌دهی، یـعـنـی مال و اموال خود را به خیرات و در راه خیر خرج می‌کنی.اگر ببینی موم با آتش می‌سوزد، مال و اموالت را از تو خواهند گرفت.اگر ببینی موم را از دست داده‌ای، یـعـنـی مال و اموال تو دچار کاهش و ضرر و زیان می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

موم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم