آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

موش

0

موش

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب موش، زنی است که به ظاهر باحجاب می‌باشد ولی در باطن «فاسق»است. 

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج می‌کنی . جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، تعبیرش این است که با زنی قصد فساد خواهی کرد.اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است، یـعـنـی بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از «فرج» او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از «آلت مردی» او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد. تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش‌های یک‌رنگ بسیاری در خانۀ تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباسی از پوست موش پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی بد و پلید ازدواج خواهی کرد .

موش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم