آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مهمانی

0

مهمانی

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مهمان کردن، جمع شدن برای چیزی می‌باشد.اگر در خواب ببینی گروهی را مهمان کرده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کاری می‌شوی که به خاطر آن نمی‌توانی به کارهای دیگر رسیدگی کنی.اگر ببینی تو را برای مهمانی به باغی پر از میوه برده‌اند، یـعـنـی در جنگ با دشمنان دین شهید می‌شوی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.

مهمانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم