آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مناره

0

مناره

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مناره، مردی است که مردم را به راه راست دعوت می‌کند،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش «پادشاه» یا مردی بزرگ می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، تعبیرش این است که مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی از منارۀ مسجد جامع اذان می‌گویی، یـعـنـی مشغول کار بزرگی می‌شوی و یا خداوند تو را مشرف به حج می‌کند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ… _ و به او گفتیم مردم را ندای حج ده…. (حج-۲۷)، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی از مناره اذان می‌گویی، یـعـنـی بزرگی و فرمانروائی به دست می‌آوری .

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مناره‌ای ساخته‌ای، تعبیرش این است که کاری می‌کنی که جماعتی از مسلمانان در یک جا جمع شوند، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش این است که به انجام کارهای خوب مشهور می‌شوی.

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مناره‌ای را خراب کرده‌ای، تعبیرش این است که گروهی از مسلمانان را متفرق و پراکنده می‌کنی و جمع آن‌ها به هم می‌زنی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: مؤذن آن مناره از دنیا می‌رود .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی باد مناره را انداخته است، یـعـنـی پادشاهی وارد آنجا می‌شود و پادشاه فعلی را مغلوب می‌کند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی منارۀ مسجد افتاده است، یـعـنـی شخص بزرگی در آن نواحی از دنیا می‌رود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی مناره در آتش بزرگی سوخته است، یـعـنـی پادشاه آنجا به هلاکت می‌رسد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کوچۀ شما مناره‌ای قرار دارد، تعبیرش این است که شخص بزرگی وارد آنجا می‌شود، و اگر جنس آن از چوب باشد، یـعـنـی آن شخص مردی پست و کوته‌فکر است.اگر ببینی مناره در مسجد می‌باشد، یـعـنـی شخصی بزرگ مردم را به راه راست می‌آورد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در مناره اقامت کرده‌ای، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مناره عبارتند از: ۱– پادشاه ۲– مردی بزرگ ۳– پیشوا و رهبر ۴– مؤذن.

مناره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم