آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ملخ

0

ملخ

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب ملخ زنده، مال و اموال است و تعبیر ملخ پخته، پول می‌باشد.اگر در خواب ببینی در جائی ملخ آمده و باعث ضرر و زیان شده است، تعبیرش این است که لشکری وارد آنجا شده و باعث خرابی می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ملخ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و گیاهان را می‌خورند، یـعـنـی کلیۀ مال و اموال و دارائی‌های آن مکان غارت می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی ملخ جمع کردی و در ظرفی انداخته‌ای، یـعـنـی مال و اموالی را که جمع نموده‌ای بابت مهریه به زن خودت می‌دهی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ملخ صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.

ملخ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم