آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مقنعه

0

مقنعه

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مقعنه برای زن شوهر و برای مرد، زن می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خوابش هر نوع مقنعه‌ای ببیند، تعبیرش به شوهر او مربوط می‌شود، ولی اگر شوهر نداشته باشد، یـعـنـی او را شوهر می‌دهند.جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که مقنعۀ سبز یا سفید بر سر دارد، یـعـنـی شوهرش دیندار است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر سرخ بود، یـعـنـی شوهرش اهل عیش و طرب و خوش‌گذرانی است،‌‌‌‌‌ یا اگر سیاه باشد، یـعـنـی شوهرش اندوهگین می‌باشد،‌‌‌‌‌ و اگر کبود بود تعبیرش مصیبت است،‌‌‌‌‌ یا چنانچه زرد باشد، تعبیرش بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر مقنعۀ زن «پادشاه» را ببینی، یـعـنـی کسی به تو وعده دروغ می‌دهد.تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که قسمتی از مقنعه‌اش سوخته است، یـعـنـی شوهرش از حاکم و فرمانروا دچار ترس و دلهره خواهد شد.اگر زنی در خواب ببیند که مقنعه از سرش افتاده است، یـعـنـی از شوهرش جدا می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مقنعه عبارتند از: ۱– زن ۲«کنیزک» ۳– خدمتکار۴– سود و منفعت از طرف زن‌ها.

مقنعه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم