آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مقل

0

مقل

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی از درخت مقل درآوردی و کندی، تعبیرش این است که کار بی‌سود و منفعتی انجام می‌دهی .اگر ببینی مقل خوردی، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

مقل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم