آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مقعد (سوراخ کون)

0

مقعد (سوراخ کون)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر مقعد، کسب و کار می‌باشد.اگر ببینی مقعد تو بیرون زده و بیرون آمده است، یـعـنـی کار تو خراب می‌شود.اگر ببینی مقعد تو درد می‌کند، یـعـنـی به فساد و گناه گرایش پیدا می‌کنی.اگر ببینی مقعد تو زخمی می‌باشد، یـعـنـی به خاطر مال و اموال گرفتار غم و اندوه خواهی شد.اگر ببینی از مقعد تو خون می‌آید، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو خون آمده و بدنت خونی شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال حرام به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو خون یا مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو کِرم و یا تکه‌ای گوشت بیرون آمده است، یـعـنـی فرزند تو هلاک می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو مار بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود. اگر ببینی مار یا عقرب وارد مقعد تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).

مقعد (سوراخ کون)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم