آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مشک آب

0

مشک آب

چون امروزه به جای مشک از کلمن آب یا قمقمه استفاده می‌شود، شاید بتوان گفت که تعبیر دیدن کلمن و قمقمه و… نیز مانند تعبیر مشک می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مشک آب، مسافرت می‌باشد.اگر ببینی مشک نو داری، یـعـنـی به سفر می‌روی، ‌‌‌‌‌ولی اگر مشک کهنه باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مشک آب داری و به مردم آب می‌دهی، یـعـنـی به مردم احسان و نیکی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر آب نمی‌دادی تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است .تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در مشک سوراخی وجود دارد، تعبیرش ضرر و زیان در مسافرت می‌باشد.

مشک آب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم