آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مس

0

مس

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مس داری و فهمیدی که برای خودت می‌باشد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری .

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مس می‌گدازی و ذوب می‌کنی، تعبیرش این است که پشت سر مردم غیبت خواهی کرد و از آن‌ها بدگوئی می‌نمائی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مس را ذوب می‌کنی و تصفیه می‌نمایی، یـعـنـی کار مشکلی به دست تو گشایش پیدا می‌کند، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال حلال به دست می‌آوری .

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پای تو مسی می‌باشد، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی و پایدار می‌ماند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدن تو از جنس مس شده است، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و نعمت و روزی تو بیشتر می‌شود.

مس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم