آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مسواک

0

مسواک

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مسواک می‌زنی، تعبیرش این است که مال خودت را صرف چیزی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی دندان‌های خودت را مسواک می‌زنی، تعبیرش این است که به همه بستگانت احسان و نیکی می‌کنی

مسواک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم