آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مسلمان شدن

0

مسلمان شدن

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی کافری به دست تو مسلمان شده است، تعبیرش کسی را از انجام گناه و نافرمانی از خداوند نهی می‌کنی و بازمی‌داری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی یهودی، مسیحی، مشرک یا بت‌پرست شده‌ای، یـعـنـی دچار گمراهی و ضلالت شده و بر خداوند بزرگ دروغ می‌بندی‌‌‌‌‌ و اگر ببینی پس از گرایش به آن دین‌ها، توبه کرده‌ای و دوباره مسلمان شدی، تعبیرش این است که گناه بزرگی انجام می‌دهی، ولی بالاخره توبه می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از زرتشتی بودن و آتش‌پرستی پشیمان شدی و مسلمان گشتی، یـعـنـی از گناه و معصیت توبه می‌کنی و به کار خیر مشغول می‌شوی.اگر فرد یهودی در خواب ببیند که مسلمان شده است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌رود یا مسلمان می‌شود.تعبیرگری می‌گوید: اگر مشرکی مسلمان شد، یـعـنـی در حالی که مسلمان است از دنیا می‌رود .

مسلمان شدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم