آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مسح کردن

0

مسح کردن

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مسح کرده‌ای، تعبیرش این است که صاحب فرزندی عالم و دانشمند می‌شوی که مردم از او پیروی و اطاعت می‌کنند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با باران مسح می‌کنی، یـعـنـی از ترس و بیم در امان می‌مانی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی روی چکمۀ خودت را مسح می‌کشی، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری و کار و امور تو منظم و رو به راه می‌شود .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مردم از ادرار تو مسح می‌کنند، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی که مردم از او پیروی می‌کنند.

مسح کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم