آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مسافرت

0

مسافرت

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مکانی که به آن سفر کرده‌ای بهتر از مکان قبلی تو می‌باشد، تعبیرش این است که حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر بدتر باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سفر کردی ولی نمی‌دانی به کدام مقصد می‌روی، یـعـنـی از زن خودت جدا می‌شوی و یا اینکه خانه خودت را عوض می‌کنی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از شهر و دیار خودت بیرون می‌روی ولی نمی‌دانی کجا!، تعبیرش این است که بیچاره و درمانده می‌شوی و اگر زن و فرزندخودت را هم می‌بری، یـعـنـی همگی خوار و درمانده می‌شوید (همچنین می‌توانید به تعبیر گم شدن مراجعه کنید).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مسافر تو از سفر برگشته است، یـعـنـی کار بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش می‌یابد، ولی اگر ببینی دوباره به سفر دیگری می‌رود یـعـنـی خبر او دیرتر به تو می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مسافر تو سواره از سفر برگشته است، یـعـنـی با مال و نعمت برمی‌گردد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در حالت سواره با کاروان می‌روی و اسباب و وسائل کاملی داری، یـعـنـی نعمت کاملی به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در حالت سواره با کاروان می‌روی، یـعـنـی به خواستۀ خودت خواهی رسید، ولی اگر ببینی در حالت پیاده و با وضعیت فقر و بینوائی با کاروان حرکت می‌کنی، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با وسائل کامل و به طور مجهز به مسافرت رفته‌ای، یـعـنـی حال و روز و یا کار تو خوب و نیکو می‌شود، ولی اگر مجهز نبودی تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی برای بدرقه و وداع عده‌ای مسافر رفته‌ای، یا عده‌ای برای بدرقه تو آمده‌اند، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون شده ولی بعداً دوباره خوب و درست خواهد شد.

مسافرت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم