آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مزۀ تلخ

0

مزۀ تلخ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خوردنی تلخ و ناخوشایند، رنج و اندوه می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری)

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب حوض تیره و تلخ است، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آب جوی تلخ و شور و ناگوارا باشد، یـعـنـی زندگانی و معیشت تو تلخ و ناگوارا خواهد بود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از آب تلخ رودخانه می‌خوری، یـعـنـی رشوه می‌گیری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از مغز بادام تلخ، روغن بیرون می‌آید، تعبیرش این است که به اندازه روغنی که دیده‌ای، از مرد خسیسی به تو سود و منفعت می‌رسد.اگر ببینی هستۀ زردآلوئی را که شکسته‌ای تلخ می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و اندوهی می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زیره سیاه (کرویا) می‌خوری، یـعـنـی غمگین می‌شوی یا با کسی خصومت و دشمنی می‌کنی (زیرا تلخ می‌باشد).ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن دانه‌های تلخ و ناخوشایند، غم و اندوه و یا نگرانی است، مخصوصاًً اگر ببینی از آن‌ها می‌خوری، که در اینصورت دچار غم و اندوه بیشتری می‌شوی.

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاهوی تلخ خورده‌ای، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زمینی داری که سبزه‌های تلخ و نا آشنایی دارد، تعبیرش روزی حرام و کاهش نعمت می‌باشد.تعبیر “سبزی خوردنهای” تلخ و ناخوشایند، ضرر و زیان است (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خوردنی تلخ و ناخوشایندی را می‌خوری، تعبیرش این است که فقیر و درمانده می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زیتون تلخ و شور را با نان می‌خوری، تعبیرش این است که با رنج و سختی به مقداری سود و منفعت اندک می‌رسی.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوردن شربت‌های تلخی که بدبو می‌باشند (مثل شربت سرنا و مورد و…) سود و منفعت در دنیا و آخرت می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عزرائیل چیز تلخی به تو داده است، یـعـنـی جان دادن و مرگ تو سخت و دردناک می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چیزی تلخ میکوبی، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

مزۀ تلخ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم