آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مرهم

0

مرهم

منظور از مرهم چیزی است که بروی زخم قرار می‌دهند تا بهبود پیدا کند.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی زخم مرهم قرار داده‌ای، تعبیرش صلاح دین تو می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی دمل دارو و مرهم می‌گذاری و لباس را از خون دمل پاک می‌کنی، یـعـنـی از مال حرام توبه و اجتناب خواهی کرد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به دیگران مرهم می‌دهی، یـعـنـی باعث آسایش و راحتی فرزند دیگران می‌شوی.اگر ببینی مرهم را خورده‌ای، یـعـنـی چیزی حرام مصرف خواهی کرد .

مرهم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم