آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مرد شدن زن

0

مرد شدن زن

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند لباس مردانه پوشیده است، یـعـنـی خیر و منفعت به دست می‌آورد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن عفیف و پاکدامنی در خواب ببیند که مرد شده است و لباس آن‌ها را پوشیده است، تعبیرش خیر و درستی او می‌باشد، ولی اگر زن مفسدی باشد، تعبیرش شر و فساد او است.

مرد شدن زن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم