آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مرده و زدن

0

مرده و زدن

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی مرده، تو را می‌زند، یـعـنـی از مسافرت سود و منفعت بدست می‌آوری و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری. اگر مرده‌ای را در خواب خودت ببینی که او را می‌زنی و او هم از کتک خوردن راضی است، یـعـنـی در آن دنیا به سعادت رسیده است.اگر ببینی خودت مرده‌ای و تو را می‌زنند، یـعـنـی در دین و ایمان قوت خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بدهی تو پرداخت می‌شود.

مرده و زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم