آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ماه

0

تعبیر کلی

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب ماه، مادر می‌باشد،‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش «وزیر» یا«پادشاه» می‌باشد، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال(ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش وزیر است، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیرش این است که پادشاه یا وزیر صاحب فرزندی پسر می‌شود.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم