آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ماهی خواره

0

ماهی خواره

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ماهی‌خواره، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش غم و اندوه است .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماهی‌خواره داری، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی.اگر ببینی ماهی‌خواره از دست تو پریده است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.

ماهی خواره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم