آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مازو

0

مازو

[مازو نوعی مادۀ داروئی است که از درخت بلوط به دست می‌آید]ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب مازو، بیماری می‌باشد.تعبیر خواب مازوی سبز و سیاه، غم و اندوه است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از درخت مازو جمع می‌کنی، تعبیرش این است که با سختی و مشقت مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از مازو هستی، یـعـنـی مال و اموال بسیاری کسب می‌کنی.اگر ببینی مازو می‌خوری، یـعـنـی مال حرام مصرف می‌کنی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مازو عبارتند از: ۱– مال مکروه ۲– غم و اندوه ۳– بیماری ۴– ملامت و سرزنش در کارها

مازو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم